عکس عاشقانه

 

سَــلامتی شَبـی کِه دَستَمـُو گِــرِفْتْ وِ گُــفْتْ ✨

 

اَزَتْ میخـوٰام هَرگِز تَـــرکَم نَکُنــی ✨

 

 سَــلٰامَتی روُزی کِه دَستـِش ⚡

ْ

تُـو دَسْتِ یِکــی دیــگه بُــود و گُــفْت ⚡

ْ

✘اَزَتْ میخــوٰام دَسْتْ اَز سَرَمْ بَـرْدٰاری...

منبع : عاشقانه های من و تو |سلامتی...
برچسب ها :